top of page

Algemene Voorwaarden

GABIE DEVANEY

KvK nr: 64016781
BTW nr: NL001977474B76

IBAN nr: NL19 KNAB 041 4005 457

Ik streef naar blije en tevreden klanten. Heb je vragen over een product, dienst of bestelling, of indien je de algemene voorwaarden of een deel ervan niet begrijpt en/of niet akkoord mee bent, neem dan contact op via hello@gabiedevaney.com

GABIE DEVANEY hanteert onderstaande algemene- en (leverings)voorwaarden:

 

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door GABIE DEVANEY aangeboden diensten, waaronder maar niet beperkt tot coaching en energetische sessies, verkoop van producten online en offline, creatieve workshops en cursussen (jaartraining).

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Diensten en Producten

GABIE DEVANEY verleent de hierboven genoemde diensten en producten op professionele wijze en naar beste vermogen. GABIE DEVANEY behoudt zich het recht voor om de diensten en producten te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen.

 

Overeenkomst en Prijs

Alle genoemde prijzen op de website van GABIE DEVANEY zijn in euro’s en inclusief btw en bestemd voor particulieren. De prijzen kunnen te allen tijden door GABIE DEVANEY worden aangepast. De overeenkomst tot koop en levering van producten en diensten komt tot stand nadat er een orderbevestiging door GABIE DEVANEY is verstuurd. De klant ontvang de orderbevestiging per e-mail. Alle vermelde prijzen zijn voor zakelijke klanten exclusief btw.

 

Betaling

De betaling van de producten en diensten dienen op de volgende wijze te worden betaald, vooraf overmaken, via Ideal of d.m.v. een betaling met creditcard. Zodra de betaling op bankrekeningnummer NL19 KNAB 041 4005 457 t.n.v. GABIE DEVANEY is bijgeschreven worden de bestelde producten en diensten, in de regel, volgens de levertijden benoemd hieronder, aan de klant verzonden. Voor cursussen en coach trajecten waarbij betaling in termijnen een optie is, zal een formele betalingsovereenkomst worden opgesteld met de klant. Deze overeenkomst zal de betalingsstructuur definiëren in termen van frequentie, bedragen en vervaldatums.

 

Levering/verzending

a. De bestelde producten worden na ontvangst van de betaling verzonden (m.u.v. feestdagen, vakanties en de op de website vermelde eventuele vertragingen). Voor de producten die op voorraad zijn geldt, in de regel, een levertijd van 3-5 dagen. De levertijd gaat in na ontvangst van de betaling. Producten die niet op voorraad zijn hebben, in de regel, een levertijd van 5-7 dagen. Indien bestelde artikelen niet voorradig zijn en de klant al heeft betaald en de levering van de producten op (korte) termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde bedragen na overleg eventueel worden geretourneerd op het bankrekeningnummer waar de bestelling mee betaald is. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden.

b. De bestellingen kunnen, op afspraak, ook afgehaald worden bij GABIE DEVANEY.

c. Doordat GABIE DEVANEY afhankelijk is van derden, leveranciers, vervoersbedrijven, zijn de genoemde levertijden streeftijden. Bij overschrijding van de levertijden door derden kan de klant geen rechten jegens GABIE DEVANEY doen gelden. GABIE DEVANEY is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het overschrijden van de leveringstermijnen.

d. GABIE DEVANEY verbindt zich jegens de klant om producten te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de website. De klant dient echter rekening te houden met eventuele, geringe maat- en kleurverschillen of kleine afwijkingen in de gegoten producten of houten producten. De producten worden allemaal handgemaakt en met grote zorgvuldigheid behandeld. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht om de ontvangst of de betaling van de geleverde producten te weigeren of een vergoeding van GABIE DEVANEY te ontvangen, of de producten te retourneren en om creditering van het betaalde bedrag te vragen.

 

Garantie en Retourbeleid (web)shop

De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Uitzonderingen hierbij zijn speciaal voor de klant bestelde of op maat gemaakte producten. Alle annuleringen dienen schriftelijk per e-mail kenbaar te worden gemaakt voorzien van naam en factuurnummer.

 

De producten kunnen alleen retour gezonden worden indien het product ongebruikt, ongeschonden en in de originele verpakking zit. Zodra de klant de bestelling heeft ontvangen dient de klant een e-mail te sturen naar hello@gabiedevaney.com om te melden dat de artikelen retour worden gestuurd met daarbij de reden van retourneren en een foto van het artikel. De producten uit de aanbiedingen of actie’s kunnen niet worden geretourneerd.

 

De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Uitzondering is, als GABIE DEVANEY een verkeerd artikel heeft geleverd. Het geld zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van de klant worden gestort, met de voorwaarden dat de producten niet gebruikt en onbeschadigd zijn.

 

Het retouradres is:

GABIE DEVANEY

Groenhoevelaan 15

2343 BP Oegstgeest

 

Klachten en Garantie

GABIE DEVANEY garandeert dat alle geleverde producten voldoen aan de specificaties die vermeld staan op de website, met inachtneming van punt 4.d. Mochten de producten niet voldoen aan de specificaties of niet in goede staat verkeren dan dient de klant dit binnen 48 uur na ontvangst kenbaar te maken aan GABIE DEVANEY door een e-mail te sturen naar hello@gabiedevaney.com.

 

De klacht moet duidelijk omschreven zijn en voorzien van bewijzen d.m.v. een foto. Elk vorderingsrecht van de klant naar GABIE DEVANEY, betrekking hebbend op de gebreken in een door GABIE DEVANEY geleverd product vervalt indien:

• de klacht niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld;

• de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden verstuurd;

• indien de klacht na 48 uur wordt gemeld.

 

GABIE DEVANEY is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen. Behoudens opzet of schuld aan de zijde van GABIE DEVANEY.

 

Annuleringsbeleid Coaching & Healing Sessie

Klanten dienen alle annuleringen van coaching of energetische healing sessies minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk (per e-mail, whatsapp of ander communicatiemiddel) aan te geven. Bij annuleringen die minder dan 24 uur voor aanvang van de geplande sessie worden gedaan, wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht.

 

In geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht kan GABIE DEVANEY een coaching of energetische sessie annuleren. Indien GABIE DEVANEY een sessie annuleert, wordt er in overleg met de klant een nieuwe afspraak gepland, of wordt het betaalde bedrag voor de geannuleerde sessie terugbetaald.

 

Klanten kunnen een sessie verzetten naar een andere datum of tijdstip, mits zij dit minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk aanvragen.

Indien een sessie binnen de termijn van 24 uur wordt verzet, kan GABIE DEVANEY dit accepteren, afhankelijk van beschikbaarheid, maar behoudt zich het recht voor om de oorspronkelijke sessiekosten in rekening te brengen.

 

In geval van ziekte of dringende omstandigheden kan GABIE DEVANEY naar eigen beoordeling een uitzondering maken op het annuleringsbeleid.

 

Overmacht

In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van GABIE DEVANEY, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van GABIE DEVANEY kan worden gevergd, kan de klant GABIE DEVANEY niet aanspreken tot schadevergoeding. Op de overeenkomsten en offertes die zijn uitgebracht en gemaakt door GABIE DEVANEY is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Eigendomsvoorbehoud en Intellectueel Eigendom

GABIE DEVANEY blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot de volledige verkoopprijs is voldaan. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van GABIE DEVANEY blijven eigendom van GABIE DEVANEY. Alle teksten en afbeeldingen op de website van GABIE DEVANEY zijn eigendom van GABIE DEVANEY. Deze mogen, op geen enkele wijze, zonder toestemming van GABIE DEVANEY gebruikt worden. Kleur, afwijkingen, prijs en typefouten voorbehouden.

 

Problemen en Vragen

Ondanks dat ik streef naar de hoogst mogelijke kwaliteit en ik alles met de grootste zorg verpak, kan er toch af en toe eens wat misgaan. Dan vinden we samen vast een oplossing. Aarzel niet om contact op te nemen via hello@gabiedevaney.com.

 

Privacy Disclaimer

GABIE DEVANEY handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gaat zorgvuldig om met de door de klant ingevoerde gegevens. Bekijk de Privacyverklaring.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2024.

Disclaimer voor Energetische Healing Sessies

 

Algemeen

Energetische healing sessies worden aangeboden als aanvulling op reguliere medische zorg en vormen geen vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het ondergaan van een healing sessie is geheel vrijwillig en op eigen risico.

 

Niet-medische Aard

Energetische healing sessies zijn niet bedoeld als medische behandelingen en zijn gebaseerd op alternatieve en holistische benaderingen van welzijn en balans. GABIE DEVANEY is een Reconnective Healing Certified Practitioner® maar geen erkend medisch professional en zal geen medische diagnoses stellen, medicijnen voorschrijven of medische behandelingen uitvoeren.

 

Resultaten

De resultaten van healing sessies kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de individuele gezondheidstoestand, gevoeligheid voor energetische veranderingen en de mate van betrokkenheid bij het proces.

Geen enkele garantie wordt gegeven met betrekking tot de resultaten van een energetische healing sessie.

 

Verantwoordelijkheid

De klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen met betrekking tot zijn of haar gezondheid en welzijn, inclusief het zoeken van professioneel medisch advies indien nodig. GABIE DEVANEY is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het ondergaan van een energetische sessie. GABIE DEVANEY is aangesloten bij het CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) en het GAT (Geschillen Commissie Alternatieve Therapeuten).

 

Toestemming

Door het ondergaan van een energetische healing sessie stemt de cliënt ermee in de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn of haar eigen welzijn en vrijwaart GABIE DEVANEY van enige aansprakelijkheid.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart GABIE DEVANEY van enige aansprakelijkheid voor verlies, schade, letsel of ongemak die voortvloeien uit het ondergaan van een energetische sessie.

 

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op alle energetische healing sessies die worden uitgevoerd door GABIE DEVANEY en vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen de klant en GABIE DEVANEY.

Deze Disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2024.

Gabie Devaney
bottom of page